Regulamin

Regulamin Ezoterycznych Serwisów SMS/IVR

 1. Postanowienia ogólne
 1. Poniższy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi (serwisu) o treści ezoterycznej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej: „Usługą”). Dostawcą usługi jest Play @ Games SMS reklamacje@regulaminsms.pl,
  www.regulaminsms.pl
  (zwaną dalej: „Play @ Games SMS”).
 2. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
 4. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania.
 5. Usługa połączeń głosowych z Doradcami na numery 0 900 jest oferowana dla osób przebywających na terenie Niemiec, korzystających z telefonów stacjonarnych. Pierwsza minuta połączenia bezpłatna.
 1. Korzystanie z Usługi
 1. 1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, dzwoni pod numer IVR lub wysyła jednorazową wiadomość SMS, rozpoczynając od ciągu literowego bądź cyfrowego lub literowo-cyfrowego podanego w treści opisu danego serwisu (prefix), pod numer podany w tymże opisie, tj.:
  • 8091 (darmowy) lub
  • 7175 (1,00 zł netto, to jest 1,23 zł brutto) lub
  • 72755 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
  • 72505 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
  • 72240 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
  • 7257 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto).
 2. Usługa polega na możliwości zadania przez Użytkownika, w SMS-ie wskazanym w ust. 1, pytania wróżkom lub ich asystentkom, astrologom, doradcom duchowym, którzy postarają się na nie odpowiedzieć w bezpłatnym SMS-ie zwrotnym.
 3. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu:
  • 708 7xx xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,
  • 708 6xx xxx – cena 3.46 PLN netto /4.26 PLN brutto za minutę połączenia,
  • 708 4xx xxx – cena 2,10 PLN netto /2,58 PLN brutto za minutę połączenia,
  • *748 xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,
  • *728 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia,
  • 0 900 3xx xx xx – cena 0,99 € brutto za minutę połączenia.
 4. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek swoich danych mogących go zidentyfikować. Podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o w/w charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 5. Wysłanie przez Użytkownika jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 1, ze skutkiem opisanym w ust. 2, wyczerpuje przedmiot usługi. Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej (nowej) korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone powyżej.
 6. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

III. Postanowienia końcowe

 1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 2. Dostawca usługi dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za:
  • 1. treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania Usługi,
  • 2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
  • 3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  • 4. wiadomości SMS, które zostały nadane przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy, a w szczególności uniemożliwiające mu prawidłowe połączenie się z wybranym serwisem,
  • 5. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści otrzymywane w trakcie korespondencji w ramach serwisu,
  • 6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych.
 4. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi mają charakter nie wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne i może następować wyłącznie z odpowiednią rezerwą, z uwzględnieniem charakteru serwisu i zasad zdrowego rozsądku.
 5. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie – na adres wskazany w punkcie I ppkt 1 Regulaminu lub mailowo, na adres: reklamacje@regulaminsms.pl.
 6. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach Gazety TV Polsat.
 8. Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawce usługi jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.